ATOSHNIK

СТАТУТ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «АТОШНИК»
м. Житомир
2015 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

  1.1. Громадська організація «Атошник» (надалі - Організація) є добровільним громадським об’єднанням для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема соціальних, економічних, творчих, національно-культурних та інших інтересів членів Організації та їх сімей.

  1.2. Організація створена на засадах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, гуманності, гласності, відсутності майнового інтересу її членів, прозорості, відкритості, публічності, та здійснює свою діяльність на підставі Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання», цього Статуту та інших чинних нормативно-правових актів України.

  1.3. Організація є юридичною особою, має рахунки в банках, в тому числі і в іноземній валюті, печатку, символіку та інші реквізити, які затверджуються Радою та реєструються в установленому законом порядку.

  1.4. Діяльність Організації має суспільний характер, що не суперечить її взаємодії з органами державної влади, тісного контакту з іншими громадськими спілками, рухами, фондами та окремими громадянами як в Україні, так і за її межами, які сприяють досягненню мети та виконанню завдань Організації.

  1.5. Найменування Організації: повне найменування:

    українською мовою - Громадська організація «Атошник»,

    англійською мовою - Civil organization «Atoshnik»

    скорочене найменування:

    українською мовою - ГО «Атошник»,

    англійською мовою - СО «Atoshnik»

  1.6. Організація для досягнення мети своєї діяльності та у процесі здійснення всіх видів діяльності, передбачених цим Статутом Організації(далі Статут), має право від свого імені укладати угоди (контракти), набувати майнові та особисті немайнові права, а також є стороною в судах загальної юрисдикції.

  1.7. З метою виконання статутних завдань і цілей Організація має право здійснювати необхідну підприємницьку діяльність для досягнення статутних цілей.

  1.8. Організація несе відповідальність по своїх зобов’язаннях за рахунок власних коштів у відповідності до чинного законодавства України. Організація не несе відповідальності за борги та зобов’язання своїх членів.

  1.9. Організація здійснює бухгалтерський облік і звітність у встановленому чинним законодавством порядку.

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ.

  2.1. Метою Організації є здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема соціальних, економічних, творчих, національно-культурних та інших інтересів членів Організації та їх сімей, сприяння консолідації і координації зусиль учасників та ветеранів АТО, осіб постраждалих під час проведення АТО, сімей загиблих, їх об'єднання у справі широкого та більш ефективного використання наявних економічних і правових засобів передбачених законодавством України.

  2.2. Основними завданнями Організації є:

  В сфері співпраці з органами державної влади:

    - сприяти прийняттю законодавчих актів України щодо соціального захисту ветеранів АТО, сімей загиблих та тих що пропали безвісті, підвищенню їх соціального захисту;

    - взаємодія з державними органами, які формують державну політику у сфері військової служби, керівництвом військових частин ЗСУ, правоохоронних органів, інших військових формувань створених у відповідності із законодавством України, щодо отримання статусу учасника бойових дій в зоні АТО особами, які приймали участь в проведенні АТО на сході країни;

    - звертатися до органів державної влади та суду зі зверненнями щодо скасування правових актів, що обмежують права та свободи членів Організації;

    - сприяти органам влади, місцевого самоврядування у розвитку ефективної соціальної політики стосовно ветеранів АТО та сімей загиблих;

    - співпраця з органами державної влади у сфері вдосконалення системи соціального захисту членів Організації, проведенні для цього реформ у політичній, економічній, соціальній та інших сферах життя суспільства;

    - співпраця з органами державної влади у сфері створення системи, що забезпечує лікування, зміцнення фізичного та морально-психологічного стану членів Організації і сімей загиблих, підвищення їх соціальної активності;

    - вчиняє інші дії незаборонені законодавством України в інтересах членів Організації.

  В громадсько-політичній сфері:

    - надавати всебічну правову допомогу членам Організації та малозабезпеченим громадянам України, в реалізації їх прав передбачених законодавством України;

    - сприяти наданню всебічної моральної та матеріальної підтримки членам Організації та членам сімей загиблих, в тому числі матеріальної допомоги для вирішення побутових, житлових та інших проблем;

    - сприяти впровадженню принципів вірності бойовим традиціям і братерству, діловому співробітництву між членами Організації;

    - сприяти розшуку військовополонених та осіб, що пропали безвісті під час проведення АТО;

    - здійснювати гуманітарні зв’язки з спілками ветеранів та учасників бойових дій в Україні та за її межами;

    - сприяти мирному врегулюванню конфліктів, розповсюдженню міжнародного гуманітарного права;

    - підтримувати та налагоджувати співробітництво з іншими громадськими об’єднаннями;

    - сприяти підвищенню рівня правової обізнаності та свідомості членів Організації і громадськості.

  2.3. Для досягнення зазначеної мети та виконання визначених завдань Організація, в установленому законодавством порядку, на всіх рівнях здійснює свою діяльність у таких формах:

    - представляє інтереси своїх членів в судових, правоохоронних органах, органах державної влади та місцевого самоврядування;

    - вносить свої пропозиції до органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вдосконалення системи соцільного забезпечення осіб, що приймали участь в АТО;

    - вільно поширює у будь-який законний спосіб інформацію про свою роботу та предмет своєї діяльності;

    - проводить роботу серед молоді та підлітків, з метою вихованя високих морально – етичних якостей, поваги до прав і свобод людини, передбачених законодавством України та у міжнародних нормативно-правових актах ратифікованих парламентом України.

    - проводить пропаганду та популяризацію серед членів Організації всіх видів спорту, особливо військово-прикладних видів спорту, з метою підвищення всебічного та гармонійного розвитку членів Організації та формування у них здорового способу життя;

    - ініціює і проводить у передбачений законодавством України спосіб масові заходи (збори, мітинги, демонстрацій тощо);

    - сприяє науковому, культурному та духовному відродженню України;

    - взаємодіє з державними установами, профспілковими, громадськими та релігійними організаціями, політичними партіями, в реалізації державних планів та програм з поліпшення умов життя та добробуту членів Організації;

    - здійснює інформування, консультування, проводить роз’яснювальну роботу з правових питань серед членів Організації;

    - надає всебічну допомогу в реалізації програм національно-культурного та спортивного розвитку, программ спрямованих на укріплення міжнаціональних стосунків;

    - сприяє проведенню науково-дослідної роботи для виконання завдань Організації;

    - сприяє реалізації рішень органів законодавчої та виконавчої влади з питань працевлаштування, забезпечення житлом, вирішення побутових та інших проблем членів Організації;

    - самостійно, чи у взаємодії з місцевими органами влади, іншими юридичними особами створює підприємства з метою працевлаштування членів Організації;

    - проводить самостійно або спільно з державними та громадськими організаціями конгреси, конференції, семінари, виставки та інші заходи (в тому числі міжнародні);

    - організовує та здійснює взаємовигідне гуманітарне співробітництво з ветеранськими спілками іноземних держав, здійснює інші міжнародні зв’язки у всіх формах, не заборонених чинним законодавством;

    - приймає участь у проведенні заходів з увічнення пам’яті учасників бойових дій у зоні проведення АТО;

    - розповсюджує інформацію та знання про діяльність Організації для засобів масової інформації, засновує засоби масової інформації, сприяє виданню матеріалів для реалізації мети Організації;

    - сприяє оздоровленню та лікуванню членів Організації в Україні і за кордоном;

    - формує апарат управління для здійснення повсякденної практичної роботи, залучаючи необхідних фахівців;

    - надає членам Організації, членам сімей загиблих матеріальну допомогу для вирішення побутових, житлових та інших проблем, у тому числі матеріальну допомогу для придбання (будівництва) житла у порядку, що визначається положеннями, які затверджуються керівними органами Організації;

    - у відповідності до рішень прийнятих керівними органами Організації здійснює свою діяльність в інших формах не заборонених законодавством України.

  2.4. Основніпринципи діяльності Організації.

Діяльність Організації базується на принципах:

    - поваги до особистої думки і гідності кожного члена Організації;

    - колективності у роботі Організації та її органів в поєднанні з особистою відповідальністю кожного члена за виконання своїх обов'язків та доручень;

    - виборності всіх керівних органів Організації;

    - періодичної звітності виборних органів перед членами Організації та вищестоящими органами;

    - відкритості, гласності, прозорості;

    - свободи дискусій в поєднанні з суворою статутною дисципліною і підпорядкованістю меншості прийнятим рішенням;

    - обов'язковості виконання рішень вищестоящих органів для нижчестоящих.

Діяльність Організації здійснюється на основі Плану (програми) роботи Організації, який затверджується Радою Організації терміном на один рік. Інформація про хід виконання Плану (програми) роботи та результати діяльності Організації за необхідності висвітлюється в засобах масової інформації.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРГАНІЗАЦІЇ.

  3.1. Для здійснення своїх цілей і завдань Організація має право:

    - виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства;

    - представляти і захищати права і законні інтереси своїх членів в органах державної влади і місцевого самоврядування, громадських органах та в судах;

    - вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);

    - проводити мирні зібрання. Організовувати конференції, навчально-методичні центри, спортивні змагання, конкурси, виставки;

    - звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

    - одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

    - брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Організації та важливих питань державного і суспільного життя;

    - засновувати з метою досягнення своєї статутної мети, в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) Організації та сприяє її досягненню. Відомості про здійснення підприємницької діяльності Організацією включаються до Реєстру громадських об'єднань;

    - входити на умовах членства до інших громадських об’єднань, асоціацій;

    - отримувати у свою власність кошти та інше майно, передане меценатами, членами Організації або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвувані громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також майно, придбане за рахунок власних коштів;

    - за погодженням з органами державної влади чи місцевого самоврядування, підприємствами будь-яких форм власності та підпорядкованості отримувати в оренду та/або в безоплатне користування нерухомість, необхідну для статутної діяльності Організації;

    - розпоряджатися майном та коштами Організації;

    - звертатися з позовом про притягнення до відповідальності членів Організації у випадках, передбачених чинним законодавством;

    - організовувати та проводити семінари, зустрічі, «круглі столи», співпрацювати із ЗМІ;

    - здійснювати соціальну, творчу, просвітницьку діяльність у передбаченому законодавством порядку;

    - висувати кандидатури членів Організації до відзначення державними нагородами, почесними званнями, державними преміями, іншими видами морального та матеріального заохочення;

    - брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";

    - брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;

    - самостійно визначати форми та системи організації оплати праці штатних працівників Організації;

    - залучати до роботи в Організації за трудовим договором, договором підряду чи іншими договорами громадян, які не є членами Організації;

    - самостійно планувати свою діяльність;

    - здійснювати інші дії, що відповідають цілям і завданням діяльності Організації відповідно до діючого законодавства України.

  3.2. Організація зобов'язана:

    - визначити розміри необов’язкових платежів (вступних та членських внесків), що можуть вноситися членами Організації за їх бажанням;

    - неухильно додержуватись вимог чинного законодавства та цього Статуту.

4. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ. ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ.

  4.1. Членство в Організації є добровільним і може бути почесним.

  4.2. Підставою для прийому у члени Організації є заява та сплата вступних внесків.

  4.3. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, яким виповнилось 18 років та які визнають цей Статут.

  4.4. Прийом членів проводиться Радою Організації із занесенням до реєстру.

  4.5. Почесними членами Організації можуть бути вчені, журналісти, спортсмени, інші фахівці, державні та громадські діячі, які зробили значний внесок в розвиток України, допомагають діяльності Організації. Почесні члени Організації обираються Радою Організації за їх згодою та не сплачують членські внески.

  4.6. Членство в Організації засвідчується посвідченням, зразок якого затверджує Рада Організації.

  4.7. Засновники Організації є її членами.

  4.8. Члени Організації мають право:

    - обирати та бути обраними в органи управління і контролю Організації;

    - приймати учать у плануванні і обговоренні діяльності Організації;

    - брати участь у виконанні конкретних проектів та програм, які розробляє Організація і які знаходяться у сфері його інтересів. При цьому використовувати свої матеріальні, виробничі, фінансові, організаційні та інші можливості;

    - отримувати консультативну допомогу з боку Організації, а також користуватися іншими пільгами, які впроваджуються рішеннями Організації;

    - добровільно вийти із Організації на підставі письмової заяви;

    - брати участь у всіх заходах здійснюваних Організацією;

    - вносити пропозиції до Організації, пов'язані з її діяльністю;

    - звертатися до Організації за допомогою у захисті прав та законних інтересів;

    - отримувати інформацію та пояснення стосовно діяльності Організації, за умови захисту конфіденційної інформації та персональних даних;

    - на охорону своєї інтелектуальної власності, авторських та суміжних прав у повному обсязі та на підтримку заходів по охороні прав інтелектуальної власності з боку Організації;

    - бути членом інших громадських об’єднань (в тому числі міжнародних), діяльність яких не суперечить положенням законодавства України та цього Статуту;

    - вносити пропозиції щодо напрямків діяльності Організації, розвитку та управління Організації;

    - оскаржувати діяльність керівних органів та посадових осіб Організації;

    - сплачувати добровільні внески до Організації;

    - вільно виходити з Організації в будь-який час за власним бажанням за умови відсутності різного виду зобов'язань, угод та контрактів з Організацією;

    - бути носієм інших прав, що виникають у зв’язку з членством в Організації;

    - мати доступ до звітів Організації.

  4.9. Члени Організації зобов'язані:

    - дотримуватись вимог цього Статуту, регламентуючих документів керівних органів Організації та діючого законодавства України;

    - брати активну участь у реалізації цілей Організації;

    - утримуватись від діяльності, що може завдавати шкоди Організації;

    - дотримуватись морально-етичних принципів Організації, не вести діяльність, яка суперечить цілям та завданням Організації;

    - своєчасно сплачувати вступні і членські внески, підтримувати Організацію матеріально і іншим чином;

    - пропагувати ідеї, мету, статутні завдання і діяльність Організації;

    - виконувати вимоги керівних органів Організації, відокремленого підрозділу, у якому член Організації перебуває на обліку, щодо порядку та умов використання персональних даних та іншої інформації, яка є конфіденційною;

    - приймати участь у заходах та зборах Організації.

  4.10. Якщо член Організації здійснює особливий внесок у розвиток Організації, вагомо сприяє її діяльності, виконує активну роботу в Організації, Рада Організації може призначати нагороди, використовувати засоби громадського заохочення згідно з внутрішніми документами Організації.

  4.11. Рада Організації приймає рішення про прийняття осіб, які сприяли виконанню статутних завдань Організації протягом не менш ніж 12 місяців, в почесні члени Організації на підставі рекомендації двох членів Організації. Почесні члени мають право брати участь у засіданні Ради Організації з правом дорадчого голосу.

  4.12. Рада Організації встановлює відзнаки, інші засоби громадського заохочення для членів Організації та інших осіб, які сприяли виконанню статутних завдань Організації.

  4.13. Членство в Організації несумісне з діями, спрямованими на підрив авторитету, територіальної цілісності та національної безпеки України, порушенням прав людини, пропагандою війни, насильства, етнічної, расової чи релігійної ворожнечі.

  4.14. Членство в Організації може бути припинено:

    - у разі добровільного виходу з членів Організації (на підставі поданої заяви);

    - у випадку визнання члена Організації недієздатним, безвісно відсутнім або оголошеним померлим за рішенням суду, а також у разі смерті члена Організації;

    - у випадку виключення члена Організації;

    - у випадку припинення діяльності Організації з моменту внесення відповідного запису до Реєстру об’єднань громадян.

  4.15. Добровільний вихід із членів Організації відбувається шляхом подання відповідної заяви у письмовій формі. Рішення щодо добровільного виходу члена з Організації приймає Рада Організації.

  4.16. Припинення індивідуального членства в Організації має наслідком відставку особи з усіх посад у складі будь-яких органів Організації, крім штатних посад.

  4.17. У випадку припинення членства в Організації, матеріальні внески (грошові кошти, майно), внесені з метою підтримки (забезпечення) діяльності Організації, не повертаються.

  4.18. Добровільний вихід або виключення із Організації залишає за особою право повторно вступити до Організації на загальних засадах.

  4.19. Будь-який член Організації може бути виключений з Організації у наступних випадках:

    - грубе або повторне порушення вимог Статуту чи внутрішніх документів Організації;

    - систематичне невиконання рішень керівних статутних органів Організації;

    - вчинення дій, що заподіяли матеріальну чи нематеріальну (моральну) шкоду Організації, спричинили погіршення її репутації;

    - систематичної несплати членських внесків протягом 12(дванадцяти) попередніх місяців;

    - втрати зв’язку із Організацією – неучасті в діяльності Організації протягом 12(дванадцяти) попередніх місяців( неучасть в Загальних зборах), засіданнях, заходах Організації;

    - негідна поведінка, що компрометує звання члена Організації.

  4.20. Рішення про виключення члена Організації приймає Рада Організації.

  4.21. Рада Організації може тимчасово припинити членство у Організації.

  4.22. Припинення членства не є підставою для припинення або невиконання будь-яких зобов’язань відповідно до цивільно-правових чи трудових договорів.

  4.23. Скарги на рішення, дії або бездіяльність керівних органів, пов’язаних із набуттям та припиненням членства, правами та обов’язками членів, розглядаються на черговому засіданні Ради Організації, а стосовно діяльності Ради Організації на Зборах. Якщо чергові Збори уповноважить інший постійний або тимчасовий орган, скарги розглядаються в термін не більше двох місяців після того, як особа дізналася або мала дізнатися про указані рішення, дії або бездіяльність.

  4.24. Члени Організації не відповідають за зобов'язаннями Організації, а Організація не відповідає за зобов'язаннями своїх членів.

5. СТРУКТУРА ТА СТАТУТНІ ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ.

  5.1. Вищим керівним органом Організації є Загальні збори (далі Збори), які скликаються Радою Організації. Збори - скликаються не рідше одного разу на рік. Про скликання і порядок денний Зборів члени Організації повідомляються не пізніше ніж за 15 днів до їх відкриття. В роботі Зборів приймають участь усі члени Організації.

  5.2. Позачергові Збори можуть скликатися за рішенням Ради Організації, на вимогу Ревізійної комісії чи не менше 1/3 членів Організації.

  5.3. Всі пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів члени Організації надсилають до Ради Організації за сім днів, до дати скликання Зборів. Рішення про включення питань до порядку денного приймає Рада Організації. Збори розглядають лише ті питання, які надіслані своєчасно та включені до порядку денного.

  5.4. Збори в надзвичайних випадках приймають рішення про включення до порядку денного та розглядають питання, які подані пізніше вказаного вище строку за умови, якщо за це було подано не менше 2/3 голосів членівОрганізації, що беруть участь на Зборах.

  5.5. Збори вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше 2/3 членів Організації. Кожен членОрганізації має один голос.

  5.6. Рішення приймаються закритим чи відкритим голосуванням більшістю голосів.

  5.7. До компетенції Зборів входить:

    - затвердження Статуту Організації, внесення до нього змін і доповнень;

    - обрання і відкликання Голови Ради Організації, Голови Ревізійної комісії, членів Ради і Ревізійної комісії, а також заслуховування їх звітів;

    - приймання рішень щодо реорганізації чи саморозпуску Організації;

    - затвердження звітів Голови Ради Організації, Голови Ревізійної комісії про діяльність у поточному році;

    - висування звинувачень та прийняття рішень про недовіру Голові Ради Організації, Голові Ревізійної комісії;

    - реалізація права власності Організації;

    - Збори вправі приймати рішення з будь яких питань діяльності Організації.

  5.8. Робота Зборів, результати голосування та прийняті рішення відображаються в протоколах. Протоколи Зборів підписуються головуючим та секретарем, призначеним Зборами Організації для ведення протоколів.

  5.9. Рішення, прийняті на Зборах, набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не визначене при їх прийнятті.

  5.10. У період між Зборами керівним органом Організації є Рада Організації, яка повноважна вирішувати будь-які питання діяльності Організації, що не належать до виключної компетенції Зборів Організації. Організація обирає Раду Організації на Зборах Організації, терміном на один рік. Чисельність Ради, форма її обрання, а також форма роботи визначаються Зборами Організації.

  5.11. Рада Організації:

    - скликає Збори Організації, пропонує питання для обговорення на Зборах Організації;

    - розглядає питання про прийом або виключення членів Організації та організовує їх облік;

    - проводить підготовку та затвердження документів, що регламентують діяльність Організації, статутних програм;

    - проводить підготовку річних планів діяльності Організації та їх затвердження;

    - затверджує поточний кошторис доходів і витрат;

    - встановлює розмір необов’язкових вступних та членських внесків та порядок їхньої сплати;

    - надає матеріальну допомого та заохочення членам Організації;

    - вирішує питання про надання статусу почесного члена Організації;

    - проводить запровадження нагород, призів Організації;

    - вирішує питання про представництво і захист прав і законних інтересів членів Організації в органах державної влади і місцевого самоврядування, громадських органах та в судах;

    - проводить розгляд та вирішення спірних питань між членами Організації;

    - затверджує символіку Організації;

    - приймає рішення про вступ до громадських об’єднань, їх асоціацій;

    - приймає рішення про створення (закриття) відокремлених підрозділів Організації;

    - обирає (звільняє) керівників відокремлених підрозділів;

    - затверджує Положення про відокремлені підрозділи;

    - приймає до свого розгляду інші питання, які можливі в межах цього Статуту.

  5.12. Засідання Ради скликаються Головою, проводяться за мірою необхідності, але не рідше одного разу на три місяці. Рішення вважаються правомочними, якщо на засіданні присутні члени Ради, які мають не менше ніж 60% голосів. Веде засідання Ради Голова.

  5.13. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів присутніх членів. У випадку рівності голосів, голос Голови є вирішальним.

  5.14. Кожний член Ради має один голос, який може передати іншому члену Організації, в зв’язку з чим оформлює відповідне доручення.

  5.15. Рішення Ради можуть прийматися методом опитування, для чого оформлюється протокол опитування, підписаний членами Ради. Рішення, прийняте таким чином, повинно бути підписане членами, які мають не менш як 60% голосів.

  5.16. Голова Ради Організації обирається Зборами на один рік, він:

    - очолює Організацію, а також керує Радою;

    - без доручення діє від імені Організації і виступає від її імені в державних, громадських органах, організаціях, установах, підприємствах і їх об'єднаннях усіх видів і форм власності і судових органах, а також перед громадянами як в Україні, так і поза її межами, дає доручення;

    - управляє коштами та іншим майном Організації, володіє правом першого підпису на фінансових (включаючи банківські) документах, заключає від імені Організації договори (контракти, угоди) з юридичними і фізичними особами;

    - видає накази, розпорядження, дає доручення і вказівки, обов'язкові для усіх працівників Організації;

    - здійснює іншу діяльність в межах своїх повноважень.

  5.17. Відносини Організації зі своїми працівниками, їх соціальне забезпечення і соціальне страхування регулюються трудовим законодавством з урахуванням особливостей, визначених контрактами.

  5.18. Контроль за дотриманням Статуту, діяльністю Організації здійснюється Ревізійною комісією, яка обирається Зборами на один рік в кількості не менше трьох осіб.

  5.19. Ревізійна комісія здійснює перевірки за дорученням Зборів, вимогою 1/3 членів Організації або за власною ініціативою.

  5.20. Ревізійна комісія може вимагати скликання позачергових Зборів Організації або засідання Ради Організації, якщо виникла загроза інтересам Організації чи її членів, або виявлені зловживання з боку посадових осіб Організації чи її членів.

  5.21. Роботою Ревізійної комісії керує Голова Ревізійної комісії, що обирається Зборами Організації на один рік, він:

    - здійснює контроль за фінансово-господарчою діяльністю Організації;

    - перевіряє правильність використання і збереження грошових коштів та матеріальних цінностей;

    - отримує у посадових осіб Організації необхідні документи, фінансові та інші документи, а також особисті пояснення та інформацію;

    - вносить на Збори Організації пропозиції за матеріалами перевірок.

6. МАЙНО ТА КОШТИ ОРГАНІЗАЦІЇ.

  6.1. Організація може мати у власності і оперативному управлінні власні кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутних завдань.

  6.2. Джерелами надходження коштів і іншого майна Організації є:

    - членські, цільові та інші грошові та іншого вигляду майнові внески членів Організації;

    - добровільні внески і пожертвування вітчизняних і закордонних юридичних і фізичних осіб;

    - кошти та інше майно, передані Організації засновниками і державою;

    - дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що надаються Організації відповідно до умов міжнародних договорів;

    - інші кошти і майно, набуті на засадах, що не заборонені законодавством.

  6.3. Організація встановлює і регулює, відповідно з цим Статутом, розмір, порядок надходження і використання членських, цільових та інших внесків, а також інших коштів та майна.

  6.4. Внесками членів Організації можуть бути матеріальні цінності, цінні папери, паї і частки, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, устаткуванням, а також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), кошти, в тому числі в іноземній валюті. Вартість внеску визначається на момент його передання Організації.

  6.5. Кошти та майно Організації спрямовуються на фінансування та реалізацію її статутних завдань за рішеннями керівних органів відповідно до компетенції, що визначені цим Статутом.

  6.6. Кошти та інше майно Організації використовуються на:

    - адміністративно-господарські потреби Організації;

    - фінансування заходів Організації, які проводяться відповідно до мети її діяльності;

    - оренду та придбання необхідного майна;

    - оплату праці штатних та тимчасово залучених працівників;

    - матеріальне заохочення членів Організації;

    - матеріальну допомогу членам Організації;

    - виплату членських внесків громадським об’єднанням, членами яких є Організація;

    - інші витрати, передбачені чинним законодавством та потребами Організації.

  6.8. Організація має право продавати, здавати в оренду, обмінювати, передавати безкоштовно в тимчасове або довічне користування юридичним чи фізичним особам частину свого майна, списувати його з балансу у встановленому чинним законодавством порядку.

7. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ.

  7.1. Організація та створені нею юридичні особи ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової інспекції, вносять платежі до бюджету в порядку і розмірах, передбачених законодавством.

  7.2. Відповідальність за належне виконання цих вимог покладається на головного бухгалтера Організації, який наділяється відповідними правами і звітує Голові Ради.

  7.3. Фінансовий рік складається з 1 січня по 31 грудня включно.

  7.4. Річний звіт складається і затверджується не пізніше ніж через один місяць після завершення фінансового року.

  7.5. Організація та її посадові особи несуть відповідальність за достовірність даних, що містяться у звіті та балансі згідно з чинним законодавством.

8. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

  8.1. Організація має право на утворення відокремлених підрозділів. Відокремлені підрозділи не є юридичними особами, вони утворюються за рішенням Ради Організації згідно із Статутом, є підпорядкованими та підзвітними Раді Організації.

  8.2. Відокремлені підрозділи створюються за наявності не менше трьох членів. Громадяни, які бажають створити відокремлений підрозділ, збираються на ініціативні збори, за результатами якого приймають рішення про бажання створити відокремлений підрозділ Організації. Відповідна ініціатива оформлюється протоколом (у двох примірниках) та надсилається до Ради Організації, яка розглядає протокол та приймає рішення про створення відокремленого підрозділу, або про відмову в його створенні у 15-ти денний строк. Один оригінал протоколу про створення відокремленого підрозділу зберігається у Раді Організації.

  8.3. Відомості про утворені відокремлені підрозділи Організації подаються до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Організації.

  8.4. Відокремлені підрозділи Організації та їхні члени користуються всіма правами, якими наділені члени Організації, і виконують завдання, напрями та форми діяльності та обов’язки, що вимагаються цим Статутом.

  8.5. Керівник відокремленого підрозділу призначається Радою Організації, організовує діяльність членів відокремленого підрозділу Організації по виконанню Статуту, веде облік членів, що приймаються до Організації відокремленим підрозділом, виконує інші повноваження, надані керівними органами Організації.

  8.6. Діяльність відокремленого підрозділу не повинна суперечити Статуту Організації.

  8.7. Відокремлені підрозділи мають такі повноваження:

    - реалізують статутні мету та завдання Організації у певному населеному пункті в межах наданих рішенням Ради Організації;

    - проводять роботу по залученню нових членів засобами не забороненими чинним законодавством України;

    - представляють Організацію на території певної адміністративно-територіальної одиниці.

  8.8. Керівник відокремленого підрозділу має право:

    - використовувати назву та символіку Організації для реалізації завдань Організації;

    - отримувати допомогу у реалізації завдань Організації від керівних органів та посадових осіб Організації;

    - бути присутнім на Зборах Організації, засіданні Ради Організації;

    - звертатись з клопотаннями до керівних органів Організації;

    - захищати свої законні права та інтереси;

    - отримувати всебічне сприяння від керівних органів Організації.

  8.9. Керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний:

    - дотримуватись вимог Статуту Організації;

    - активно впроваджувати рішення керівних органів Організації (прийнятих в межах Статуту Організації та чинного законодавства);

    - не допускати дій спрямованих на порушення честі, гідності членів Організації.

  8.10. Відокремлені підрозділи Організації припиняють свою діяльність за рішенням Ради Організації на підставі заяви 3/4 членів відокремленого підрозділу або з ініціативи Ради Організації у випадку грубого порушення прав та обов’язків підрозділу та/або бездіяльності його членів.

  8.11. Повідомлення про закриття відокремленого підрозділу Організація подає до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Організації за формою, затвердженою Міністерством юстиції України.

  8.12. Майно та кошти, яке було закріплене за відокремленим підрозділом, передається безпосередньо до відання Організації.

9. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ. ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА У РАЗІ ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ.

  9.1. Припинення діяльності Організації здійснюється: 1) за рішенням Організації, прийнятим Зборами Організації, шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу; 2) за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Організації.

  9.2. Реорганізація Організації відбувається згідно з рішенням Зборів, що приймається більшістю голосів членів Організації, присутніх на Зборах. При реорганізації Організації відбувається перехід прав та обов'язків, що належать Організації, її правонаступникам. Питання подальшого членства членів Організації вирішується на підставі відповідного рішення Зборів членів Організації.

  9.3. Вступ Організації до складу громадської спілки не є реорганізацією Організації і не має наслідком припинення її діяльності.

  9.4. Про прийняте рішення щодо реорганізації, Організація повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації, відповідно до вимог законодавства.

  9.5. Організація може бути припинена за рішенням Зборів членів Організації. Саморозпуск Організації відбувається згідно з рішенням Зборів, що приймається більшістю голосів членів Організації, присутніх на Зборах.

  9.6. Якщо рішення про заборону (примусовий розпуск) Організації прийняте в судовому порядку, всі майнові, фінансові та інші питання, пов'язані з її припиненням, вирішуються в межах чинного законодавства України, відповідно до рішення суду. Організація вважається припиненою з моменту внесення запису про це в державний реєстр.

  9.7. У випадку прийняття рішення про саморозпуск Організації, всі питання про використання її майна та коштів вирішуються Зборами членів Організації відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

  9.8. Збори членів Організації встановлюють порядок і строки проведення припинення Організації, а також строк для заяви претензій кредиторів, який не може бути менше 2 (двох) місяців з моменту оголошення про припинення.

  9.9. Під час процедури припинення Організації ліквідаційна комісія несе всю відповідальність за будь-яку шкоду, заподіяну нею самій Організації, членам Організації, а також третім особам.

  9.10. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно та розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження Зборам членів Організації

  9.11. У разі припинення Організації її активи не можуть перерозподілятись між членами Організації і за рішенням Зборів членів Організації повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу державного чи місцевого бюджету.

  9.12. Після припинення діяльності Організації, документи постійного зберігання, а також документи, щодо особового складу, передаються установленим порядком на зберігання до відповідних архівів. Упорядження та передача документів здійснюється силами та за рахунок засобів Організації відповідно до вимог архівних органів.

10. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ, НЕ ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТАТУТОМ.

  10.1. При розгляді питань, які не передбачені цим Статутом - рішення з цих питань приймаються Зборами.

11. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

  11.1. Члени Організації мають право звернутися до керівних органів Організації та/або посадових осіб Організації відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

  11.2. До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать рішення у сфері управлінської діяльності керівних органів Організації та посадових осіб Організації, внаслідок яких:

    - порушено права та законні інтереси члена Організації (групи членів Організації);

    - створено перешкоди для здійснення членом Організації його прав та/або законних інтересів;

    - на члена Організації покладено обов’язки, що не стосуються діяльності Організації;

    - члена Організації незаконно притягнуто до відповідальності.

  11.3. Вимоги до звернення:

    - звернення адресуються керівним органам Організації та/або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань;

    - у зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання члена Організації, викладена суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги;

    - звернення може бути усним (викладеним членом Організації на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим членом Організації до відповідного органу чи посадовій особі особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства;

    - звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне);

    - письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

  11.4. Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через п’ятнадцять днів від дня його надходження.

  11.5. Якщо питання, порушені в зверненні, не входять до повноважень органу чи посадової особи, яким воно адресоване, таке звернення в термін не більше п'яти робочих днів пересилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що негайно повідомляється члену Організації, який подав звернення. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення органом чи посадовою особою, воно в той же термін повертається члену Організації з відповідними роз’ясненнями. Забороняється направляти скарги членів Організації для розгляду тим органам або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються.

  11.6. Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

  11.7. Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж члена Організації з одного й того ж питання, якщо таке питання було вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено законом.

  11.8. Пропозиції та зауваження членів Організації розглядаються керівними органами Організації, які повідомляють члена Організації про результати розгляду.

  11.9. Заяви (клопотання) розглядаються керівними органами, до повноважень яких належить розгляд заяв (клопотань). Дані органи зобов’язані об’єктивно та вчасно розглядати їх, перевіряти викладені в них факти, приймати рішення відповідно до чинного законодавства й забезпечувати їх виконання, повідомляти громадян про наслідки розгляду заяв (клопотань).

  11.10. Скарга на дії чи рішення керівного органу Організації, посадової особи подається в порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє члена Організації права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі незгоди члена Організації з прийнятим за скаргою рішенням ― безпосередньо до суду.

  11.11. Член Організації, який звернувся із заявою чи скаргою до керівних органів і посадових осіб Організації, має право:

    - особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву чи скаргу, та брати участь у перевірці поданої скарги чи заяви;

    - знайомитися з матеріалами перевірки;

    - подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті органом, який розглядає заяву чи скаргу;

    - бути присутнім при розгляді заяви чи скарги;

    - користуватися послугами представника, оформивши це уповноваження у встановленому законом порядку;

    - одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги;

    - висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду заяви чи скарги;

    - вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень.

  11.12. Керівні органи Організації, їх керівники та інші посадові особи в межах своїх повноважень зобов’язані:

    - об’єктивно, всебічно та вчасно перевіряти заяви чи скарги;

    - на прохання члена Організації запрошувати його на засідання відповідного органу, що розглядає його заяву чи скаргу;

    - скасовувати або змінювати оскаржувані рішення у випадках, передбачених законодавством України, якщо вони не відповідають закону або іншим нормативним актам, невідкладно вживати заходів до припинення неправомірних дій, виявляти, усувати причини та умови, які сприяли порушенням;

    - забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв’язку з заявою чи скаргою рішень;

    - письмово повідомляти особу про результати перевірки заяви чи скарги та суть прийнятого рішення;

    - вживати заходів, щодо відшкодування у встановленому законом порядку матеріальних збитків, якщо їх було завдано члену Організації в результаті порушення його прав чи законних інтересів, вирішувати питання про відповідальність осіб, з вини яких було допущено порушення, а також на прохання члена Організації не пізніш як у місячний термін довести прийняте рішення до відома колективу Організації;

    - у разі визнання заяви чи скарги необґрунтованою, роз’яснити порядок оскарження прийнятого за нею рішення;

    - не допускати безпідставної передачі розгляду заяв чи скарг іншим органам;

    - особисто організовувати та перевіряти стан розгляду заяв чи скарг, вживати заходів до усунення причин, що їх породжують, систематично аналізувати та інформувати членів Організації про хід цієї роботи.

  11.13. Посадові особи Організації зобов’язані проводити особистий прийом членів Організації. Прийом проводиться регулярно у встановлені дні та години, у зручний для членів Організації час. Графіки прийому доводяться до відома членів Організації.

  11.14. Усі звернення громадян на особистому прийомі реєструються. Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно розглядається у тому ж порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду члену Організації повідомляється письмово або усно, за його бажанням.

12. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

  12.1. Керівні органи звітують перед членами Організації один раз на рік під час проведення Зборів.

  12.2. Звітують перед членами Організації персонально Голова Ради Організації та Голова Ревізійної комісії.

  12.3. Звіти Голови Ради Організації та Голови Ревізійної комісії оформляються у письмовому вигляді, та після оголошення долучаються до протоколу Зборів.

  12.4. За результатами звіту керівних органів Організації Збори приймають рішення щодо оцінки їх діяльності на «задовільно» або «незадовільно».

  12.5. У разі отримання керівними органами Організації оцінки «незадовільно» вони підлягають переобранню Зборами.

  12.6. Усі керівні органи Організації мають у 15 денний термін надавати відповіді письмово або електронною поштою на запити членів Організації щодо діяльності керівних органів та реалізації статутних завдань.

  12.7. Керівні органи Організації мають забезпечити для членів Організації вільний доступ до інформації про їх діяльність, у тому числі про прийняті рішення та про здійсненні статутні завдання.

13. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ.

  13.1. Внесення змін до Статуту, затвердження нової редакції Статуту приймається рішенням Зборів.

  13.2. У разі, якщо зміни, що вносяться до Статуту стосуються його незначної частини, приймається рішення про внесення змін до Статуту. У разі зміни значної частини положень Статуту (більше, ніж половини), приймається рішення про затвердження нової редакції Статуту.

  13.3. Рішення про внесення змін до Статуту, затвердження нової редакції Статуту приймаються, більшістю голосів членів на Зборах Організації.

  13.4. Рішення про внесення змін оформлюється протоколом у порядку визначеному законодавством.

  13.5. Про внесені зміни Організація повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації за місцезнаходженням Організації у встановленому законодавством порядку.

©2015-2018 Громадська організація «Атошник»